Algemene Voorwaarden

Lelly’s Henna
KvK: 77972090
Amsterdam

 1. Algemeen
1.1 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Lelly’s Henna

2. Specifieke opdracht
2.1 De opdrachtgever gaat akkoord met een op maat gemaakte opdracht. De definitieve opdracht wordt bevestigd door Lelly’s Henna.
2.2 Het volgende is bij de opdracht inbegrepen en op de factuur gespecificeerd: Kosten van de opdracht o.b.v. activiteit en aantal uur te besteden aan desbetreffende activiteit, eventuele reiskosten, accommodatie en accessoires.
2.3 Afwijkingen van bovenstaande worden schriftelijk vastgelegd.

3. Reiskosten- en parkeerkostenvergoeding
3.1 De door Lelly’s Henna gemaakte reiskosten (€0,21 per km heen- en terugreis) voor haar werkzaamheden zijn reeds verwerkt in de op maat gemaakte opdrachten.
3.2 Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze op de afgesproken datum te vergoeden.

4. Leveringsvoorwaarden en totstandkoming boeking
4.1 Lelly’s Henna levert haar diensten conform de afspraken, die worden overeengekomen middels ondertekende offerte en/of factuur, tussen Lelly’s Henna en de opdrachtgever.
4.2 Een boeking komt tot stand op het moment dat de aanbetaling van opdrachtgever door Lelly’s Henna is ontvangen. De aanbetaling bedraagt 10% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient overgeboekt te worden naar rekeningnummer NL12KNAB 0402 4579 27 t.n.v. Lelly’s Henna. Zie details bijbehorende factuur/ offerte.
4.3 Door het verrichten van de aanbetaling gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lelly’s Henna.
4.4 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.5 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.7 De henna artiest is aanwezig op het overeengekomen tijdstip. Indien zij niet meteen haar werkzaamheden kan verrichten wordt er na de eerste 15 minuten na het overeengekomen tijdstip een wachttijd van € 10 per nieuw kwartier gerekend.

5. Betaling, offertes en aanbiedingen 
5.1 De aanbetaling wordt door opdrachtgever betaald per overschrijving of contant. De ontvangst van deze betaling wordt door Lelly’s Henna bevestigd, waarna de gevraagde datum wordt vastgelegd.
5.2 Het restantbedrag dient contant op de uitvoeringsdatum te worden voldaan.
5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Lelly’s Henna moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
5.5 Aan offertes en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Lelly’s Henna behoudt zich het recht te allen tijde om wijzigingen door te voeren die niet in de offerte staan en aanbiedingen die hierin beschreven stonden. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het prijsvoorstel is dat een bindende afspraak.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht zoals ziekte aan de kant van Lelly’s Henna kan zij te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. De door opdrachtgever betaalde bedragen worden in dit geval volledig geretourneerd.
6.2 Bij op maat gemaakte opdrachten zal Lelly’s Henna zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
6.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Lelly’s Henna niet tot schadevergoeding aanspreken.

7. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
7.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht worden geannuleerd. De aanbetaling wordt in dit geval geretourneerd.
7.2 In geval van ziekteverschijnselen dient de opdrachtgever Lelly’s Henna op de hoogte te houden van de annulering. Dit geldt enkel en alleen voor de huidige corona omstandigheden. Er zal gekeken worden naar een mogelijke verschuiving van de afspraak of eventuele annulering met retournering van de aanbetaling.

8. Aansprakelijkheid en schade
8.1 Lelly’s Henna zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2 Lelly’s Henna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
Lelly’s Henna is niet aansprakelijk voor enigerlei schade letsel aan lichaam en materieel ten gevolge van het henna zetten.
8.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Lelly’s Henna te worden ingediend.
8.4 Lelly’s Henna sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Lelly’s Henna en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Lelly’s Henna kunnen worden toegerekend.

9. Wijzigingen en vindplaats van deze Voorwaarden
9.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die van gold ten tijde van de betaling van de aanbetaling.

10. Slotbepalingen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Lelly’s Henna bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lelly’s Henna en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling over te beslechten.

  • Benodigdheden voor het zetten van bruidshenna: Genoeg ruimte om het werk naar behoren uit te voeren, een voetenkrukje en voldoende licht voor de henna artiest
  • Benodigdheden voor het zetten van gastenhenna:  1 tafel, kleedje en 2 stoelen